Visathai Preloader

บัญชีและภาษี

สิ่งที่ควบคู่กับการทำธุรกิจนอกจากยอดขายรายได้ของกิจการสิ่งสำคัญที่เป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนขององค์กร

สิ่งที่ควบคู่กับการทำธุรกิจนอกจากยอดขายรายได้ของกิจการสิ่งสำคัญที่เป็นเสมือนตัวขับเคลื่อนขององค์กร

คือระบบบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจเพราะองค์กรหรือบริษัทที่มีระบบบัญชีที่ดีจะสามารถทำให้เห็นสภาพคล่องหรือสถานะทางการเงินของบริษัทและสามารถทำให้รู้แนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจให้เหมาะสมและมีสภาพคล่องที่ดี และสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ในวงจรธุรกิจคือระบบภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นภาษีในประเทศหรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถ้าเรารู้และเข้าใจระบบภาษีเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทและสบายใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนภาษีย้อนหลังหรือไม่ ทางเรา บริษัท พิมพ์ลีเกิล จำกัด ยินดีดูแลด้านระบบบัญชีและภาษีอากร ให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการความสบายใจในการดำเนินธุรกิจ ทางเรามีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านระบบบัญชีและภาษีอากรที่จะดูแลลูกค้าทุกบริษัทที่ไว้วางใจเรา ทางเราบริษัท พิมพ์ลีเกิล มีบริการดังนี้   ดูเพิ่มเติม

บริการด้านบัญชี และภาษีรายเดือน เราดูแลดังนี้

1. เราจะทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภงด 54,ภ.พ.30 , ภพ 36, รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคม ให้ลูกค้าเป็นรายเดือน
2. เราจะจัดทำงบการเงินรายเดือนได้แก่ งบทดลอง,งบกำไรขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน,บัญชีแยกประเภท,สมุดรายวันทั่วไป,รายละเอียดประกอบงบการเงิน
3. เราดูแลด้านเอกสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านภาษีอากร และชี้แจงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสรรพากร,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

*งบการเงินรายเดือนมีทั้ง ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

เริ่มงานกัน?