Visathai Preloader

BOI

การส่งเสริมการลงทุน

BOI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand หรือ BOI) เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน และด้านการบริการสนับสนุนธุรกิจที่ป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษีกับบริษัทที่ต้องการจะให้มีการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทาง BOI จะมอบให้

1.การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หลังจากหมดช่วงเวลาการยกเว้นไปแล้ว
3. อากรขาเข้าเครื่องจักร ซึ่งอาจมีการลดภาษีขาเข้าเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท
4. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
5. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการค้าภายในประเทศ

สิทธิประโยชน์อื่น

1. อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
2. อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4. อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

 

เริ่มงานกัน?