Visathai Preloader

วีซ่าธุรกิจ

การขอวีซ่าธุรกิจ

วีซ่าธุรกิจ (Non-B Visa) คือวีซ่าที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ซึ่งจะ มีอายุ 90 วัน 1 ปี และ 2 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือ จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ซึ่งเบื้องต้นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะได้รับการตรวจ ลงตราประทับประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-B visa ซึ่งจะ มีอายุ 90 วัน และต้องรีบดำเนินการดังนี้

- เมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้
- ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนหมดระยะเวลาพำนัก อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้พำนักต่อได้อีก 1 ปี

เอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการขอต่ออายุวีซ่า 1 ปี

1. แบบคำขอ ตม.7
2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
4. กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วย ให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ
5. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)
6. หนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร
7. หนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
8. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฎิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด (แบบ สตม.2)
9. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน
10. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน ต้องผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการบริษัท
12. หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
13. แบบนำส่งงบการเงิน ส.บช.3 งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
14. แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ที่มีชื่อพนักงานไทยและชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงินต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร
15. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร
16. แบบรายการส่งเงินสมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส.1-10) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยให้กรรมการบริษัทลงนามและประทับตราบริษัท
17. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 ) 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากสรรพากร
18. แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ
19. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ประทับตราบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกแผ่น- ภายนอกอาคาร ให้ปรากฏเลขที่ตั้ง ป้ายชื่อสถานประกอบการให้ชัดเจน
- ภายใน ให้ปรากฏภาพคนต่างด้าวผู้ยื่นพร้อมด้วยกรรมการบริษัท และพนักงานคนไทยขณะปฏิบัติงานอยู่

*เจ้าหน้าที่อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมหรือชี้แจงเอกสารอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าว

พวกเราวีซ่าไทยเซอร์วิส ยินดีให้บริการด้านคำปรึกษาและบริการในการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการขอวีซ่าธุรกิจ ทุกประเภท

เริ่มงานกัน?