Visathai Preloader

จดจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ และบริการจดทะเบียนการค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Visa thai service เราคือผู้ให้บริการด้านงาน จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนการค้า และภาษีอากรครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ เต็มใจให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการท่านด้วยความใส่ใจและเน้นคุณภาพ ในราคายุติธรรมด้วยทีมงานมืออาชีพ บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐานนำส่งภาษีได้ตรงเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในภาระภาษีจากสรรพากร รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริคณห์สนธิ จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องเสียเวลาในการจองคิวแลรอคิวนานมาก เราขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือแก้ไขบริคณห์สนธิต่างๆ ให้สะดวกและง่ายสำหรับท่าน

จัดตั้งบริษัท มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ในปัจจุบันสามารถจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันได้โดยผู้เริ่มก่อการ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียว ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

1.1 จองชื่อนิติบุคคล

เปิดให้จองได้ 3 ชื่อ โดยนายทะเบียนจะพิจารณาชื่อตามลำดับ จึงควรเอาชื่อที่อยากได้ที่สุดไว้อันดับแรก ต่อจากนั้นก็ดำเนินการลงทะเบียนจองชื่อ โดยทำได้ 2 วิธี คือ

ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ให้ไปที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด
จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลที่ www.dbd.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.2 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่แสดงความจำนงในการขอจัดตั้งบริษัท เนื้อความประกอบไปด้วย ชื่อบริษัทที่จองไว้ ที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนทุน จำนวนหุ้น ราคาหุ้น และข้อมูลผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท

1.3 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

เมื่อมีผู้ตกลงซื้อหุ้นของบริษัทครบ จะมีการออกหนังสือนัดจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1.4 ประชุมจัดตั้งบริษัท

ในการประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าชื่อทั้งหมด

2. ขอเลขผู้เสียภาษี

หลังจากที่ได้หนังสือรับรองมาแล้วต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งจดทะเบียนได้ 2 วิธี คือ ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากได้เลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากรมาแล้ว ก็สามารถยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งจดทะเบียนได้ 2 วิธี คือ ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต โดยถ้ายื่นเรื่องผ่านอินเทอร์เน็ต เจ้าที่หน้าสรรพากรก็จะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงอีกครั้ง

เริ่มงานกัน?