Visathai Preloader

วีซ่าเพื่อการศึกษา

การขอวีซ่าเพื่อการศึกษา

1.กรณีเพื่อศึกษาในสถานอุดมศึกษาของรัฐบาล

หลักฐานเอกสารประกอบ

1.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
1.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิบดีในสถาบัน หรือผู้ว่า ราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญญาการ สำนักงานตรวนคนเข้าเมือง)
1.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นขอ (พร้อมสำเนาใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด)

2. กรณีเพื่อศึกษาในสถานอุดมศึกษาของเอกชน

หลักฐานเอกสารประกอบ

2.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 2.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
2.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ)
2.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
2.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)
2.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ

3. กรณีดูงาน

หลักฐานประกอบการพิจารณา

3.1 หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 3.2 แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
3.3 รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
3.4 เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เช่นกรณี นักเรียน / นักศึกษา

3.4.1 หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
3.4.2 หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)

เริ่มงานกัน?